A Biblia fordítás legfontosabb állomásai

A Biblia fordítás legfontosabb állomásai

Mi is a Biblia? Hány részből áll? Milyen nyelvekről fordították le és milyen módszerekkel? Kinek a nevéhez fűződik a leghíresebb fordítás? 

A következőkben ezekre a kérdésekre fogunk választ adni.

Tehát mi is az a Biblia?

A Biblia a zsidóság és a kereszténység szent könyve. Jellegéből adódóan Szentírásnak is nevezik. Az erkölcs és a hit területén az öt nagy világvallásból kettő, a zsidó és a keresztény vallás az általános mércéjének tekinti.

Hány részből áll?

A keresztény Biblia két fő részből áll, az Ószövetségből és az Újszövetségből. Az Ószövetség döntő többségében megegyezik a héber -Bibliával, azaz a Tanakh-al.

A Biblia fordításai és annak módszerei

A fordítások története a héber nyelvű biblia más nyelvekre történő lefordításával kezdődött. A héber biblia eredeti nyelve óhéber, eltekintve néhány arámi nyelven íródott résztől. Ezzel szemben az Újszövetséget ógörög nyelven írták.

Héber Biblia fordításai

A korai Biblia fordítások azoknak a zsidóknak szóltak, akik valamilyen okból távol kerültek az őshazától majd a Szentföldre visszatérve már kevésbé vagy egyáltalán nem értették a héber nyelvet.
A babiloni fogságból való visszatérés után a népnek szakaszokra osztva olvasták fel a könyvet, Isten törvényét, hogy mindenki megértse. A rabok szerint a héberrel rokon arámi nyelvre történő fordítással olvasták fel a Tórát. Ahhoz, hogy a Szentírást megértse a tömegnek azon része is, akik kevésbé műveltek, az eredeti szövegeket a köznyelvre, azaz az arámi nyelvre is le kellett fordítani.

Septuaginta

Septuaginta a héber Biblia görög fordítása. Egyes források szerint 70-72 tudós készítette el II. Ptolemaiosz Philadephosz utasítására. A rabbik egymástól elkülönítve fordítottak, majd a fordítások elkészültével összehasonlították a görög szövegeket, melyek teljesen megegyeztek egymással. A „hetven öreg fordítása” – így is nevezik.

Pesitta

Pesitta a Biblia szír nyelvű fordítása. Elkészítőjének kiléte és a fordítás létrejöttének ideje régóta vitatott kérdés. Egyes források szerint a fordítások az Abgár edesszai király utasítására történtek, aki tudósokat küldött Palesztinába, hogy lefordítsák a Bibliát.

Arab fordítások

Az Arab-félszigeten az Iszlámot megelőzően zsidók és keresztények is éltek. Egyes muzulmán források szerint a zsidók héberül olvasták a Bibliát, majd arab nyelvre lefordították az iszlám követői számára. Sajnálatos módon nem sok hosszabb vagy teljes rész maradt fent az arab nyelvű fordításokból, viszont több szövegtöredék került elő az utóbbi évtizedekben.

Korai keresztény fordítások

A két korai keresztény Biblia fordítás: a latin fordítások, illetve Wulfila gót Bibliája.

Latin fordítások

Egyetlen bibliai kézirat sem maradt fenn ebből az időszakból, viszont sok töredék ismert. Ezeknek a töredékeknek mindegyike a görög Septuagintából készült fordítás. Sajnos a 4. század végére sok elrontott fordítás került napvilágra, éppen ezért Szent Jeromos (a fordítók védőszentje) vállalkozott, hogy elkészít egy teljesen új, hiteles latin fordítást.
Magas szinten ismerte a latin, a görög és a héber nyelvet, így az eredeti, héber nyelven íródott Bibliát és annak görög fordítását összevetette, a hibákat kijavította, majd egy teljesen új latin nyelvű fordítást készített. Ezt a fordítást nevezik Vulgatanak.

A másik korai keresztény fordítás Wulfila püspök nevéhez fűződik, aki a Vulgatát megelőző latin nyelvű fordításokból készítette el a gótok Bibliáját. Ez a gót nyelv és ebből adódóan a germán nyelvek legrégebbi emléke.

Bibliai fordításai modern nyelveken

A héber Biblia fordításain és a korai keresztény Biblia fordításokon kívül a Bibliát modern nyelvekre is lefordították.
A modern nyelvi fordítások közül az angol, a Joseph Smith-féle fordításról, a német és természetesen a magyar nyelvű fordításokról lesz szó a következőkben.

Angol nyelvű fordítások

Az angol nyelvű fordítások a latin fordítások alapján készültek. Az első teljes angol nyelvű Biblia a 14. században készült el. Egészen az 1611-ben megjelent “Átdolgozott Hiteles változat” megjelenéséig King James-ről (Jakab király) elnevezett “Jogosított Változat” volt az általánosan használt Biblia. A Joseph Smith-féle fordítás a “ Jogosított Változat” módosítása, fordítása. Az összes többi Biblia fordítástól különbözik, ugyanis itt nem a szó szerinti fordításról volt szó, hanem inkább egy kinyilatkoztatás volt.

Német nyelvű fordítások

A német nyelvű fordításoknak az alapja is a Vulgata volt. A legelső német nyelvű Biblia fordítás 1466-ban készült Strassburgban. A német nyelvű Biblia kapcsán Luther Márton nevét kell megemlíteni, aki az eredeti görög és héber nyelvű Biblia segítségével készítette el a fordítását.

És végül, de nem utolsó sorban következzenek a Biblia magyar nyelvű fordításai

magyar Biblia fordításokról sokat nem lehet tudni, mivel a magyarországi kézírásos kódexnek több mint a 99%-a elégett. A legrégebbi megmaradt magyar Biblia fordításunk a Huszita-Biblia, amit valószínűleg ferences szerzetesek írtak a 15. században. Az első teljes magyar nyelvű fordítás Báthory László nevéhez fűződik, azonban ezeknek az írásoknak a török hódoltság ideje alatt nyoma veszett.

Az első olyan magyar nyelvű fordítás, ami nem tűnt el, az a 16. században íródott egy ismeretlen szerzetes által, ezt a fordítást a Jordánszky-kódex tartalmazza.

 Vizsolyi Biblia

A Vizsolyi Biblia a legrégibb fennmaradt teljes Biblia fordítás. Megalkotója Károli Gáspár volt, aki 1590-ben fordította le héber nyelvről az Ószövetséget és görög nyelvről az Újszövetséget. A Vizsolyi Bibliának 1626-ban elkészült a katolikus megfelelője is, amelynek a megalkotása Káldy Gyula nevéhez fűződik, aki a latin Vulgatát vette alapul a fordításánál.

300 évig szinte változtatás nélkül használták a Károli és Káldy-féle Bibliát.

Az utána következő időkben csak kisebb mértékű változtatásokra került sor.

A Szent Biblia a világon a legtöbbször és legtöbb nyelvre lefordított, valamint a legnagyobb példányszámot megérő könyv.

© 2021 Concord Fordítóiroda Kft. • Minden jog fenntartva! GDPRÁSZF